DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin Risify

1. Informacje ogólne

 1. Odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone są przez Risify Sp. z o.o., adres: ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, NIP 7831850615.
 2. Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: pomoc@risify.pl lub telefonicznie: +48 725 585 670.
 3. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz opis usługi.
 4. Ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 5. Wśród Usług oferowanych przez Usługodawcę znajdują się m.in. usługi zdrowotne oferowane w formie konsultacji.
 6. W przypadku usług zdrowotnych świadczonych w celu oceny, utrzymania lub poprawy stanu zdrowia Klienta, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014.r o prawach konsumenta nie mają zastosowania (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014.r o ustawy o prawach konsumenta).
 7. W przypadku gdy skorzystanie przez Klienta z usług zdrowotnych nie będzie możliwe, Klient może odstąpić od umowy i odwołać konsultację niezwłocznie, jednak nie później niż na 24 godziny przez zarezerwowanym terminem konsultacji. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów odwołanej konsultacji.

2. Definicje

 1. Dni – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu Usług, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
 3. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 4. Usługa – oznacza usługi, w tym usługi zdrowotne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 5. Usługa zdrowotna oznacza usługę zdrowotną świadczoną Klientom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem Produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin usług.
 7. Strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż Usług przez Usługodawcę.

3. Zawarcie umowy

 1. Zamówienia mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Konsultacje oferowane przez Usługodawcę są konsultacjami on-line. W wyjątkowych przypadkach – na zgodny wniosek specjalisty oraz Klienta może dojść do zmiany formy prowadzenia konsultacji na formę stacjonarną.
 3. Zamówienie płatnej konsultacji ze specjalistą
 4. Zakup płatnej konsultacji następuje poprzez :
  1. wybór daty i godziny konsultacji ze wskazanym przez Klienta specjalistą lub specjalistą zaproponowanym przez Usługodawcę,
  2. uiszczenie opłaty za płatną konsultację,
  3. akceptację Regulaminu.
  4. Opłata za konsultację może być dokonana kartą płatniczą, debetową lub przez GooglePay.
  5. Płatności należy dokonać nie później niż na 24 godziny przed terminem konsultacji, chyba że umówienie konsultacji nastąpiło już po tym terminie lub z indywidualnych ustaleń lub opisu usługi wynika inaczej.
  6. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w ww. terminie, termin wybrany i zarezerwowany przez Klienta w formularzu zamówienia zostanie anulowany i może zostać wybrany przez innego Użytkownika.
  7. Do zawarcia umowy na usługę płatnej konsultacji dochodzi z chwilą dokonania płatności za zamówienie.
  8. Po złożeniu zamówienia, na podany w zamówieniu adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze szczegółowymi informacjami dot. usługi (m.in. dane specjalisty oraz termin konsultacji).
  9. Usługa zostanie zrealizowana przez Usługodawcę w terminie wskazanym przez Klienta. Specjalista skontaktuje się z Klientem w sposób i w terminie wskazanym w zamówieniu (m.in. przez kontakt telefoniczny lub przesłanie linku do platformy umożliwiającej prowadzenie konsultacji on-line).

4. Zasady i jakość świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy usługi wysokiej jakości w sposób profesjonalny.
 2. Psychoterapeuci zobowiązani są do działania w oparciu o Kodeks etyczny psychoterapeuty, który jest dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 3. Klient będący Konsumentem może składać reklamacje dotyczące zakupionych Usług. Do odpowiedzialności za jakość usług mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

5. Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zakupu Usługi, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu,
  • aktywnego konta poczty elektronicznej,
  • mikrofonu,
  • głośników lub słuchawek,
  • kamery (jeśli Klient chce brać udział w wideo-konsultacji).

6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o tym Usługodawcę wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku gdy skorzystanie przez Klienta z usług zdrowotnych nie będzie możliwe, Klient może odstąpić od umowy i odwołać konsultację niezwłocznie, jednak nie później niż na 24 godziny przez zarezerwowanym terminem konsultacji. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów odwołanej konsultacji.
 3. W przypadku odwołania konsultacji z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, Usługodawca dokona zwrotu dokonanej opłaty na rachunek bankowy przypisany do Klienta w związku z dokonaną płatnością w terminie 14 dni od dnia odwołania konsultacji.
 4. W przypadku odwołania konsultacji po terminie wskazanym w ust. 2 lub nieodwołania konsultacji, konsultacja on-line zostanie uznana za zrealizowaną.
 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania płatności (w zależności od tego, co jest przedmiotem umowy), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach korzystania z Usługi zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji – konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.